Even voorstellen                                                                    
 
 
 
Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Dit gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, vaststellen van formatie en het meerjarig schoolplan. Bij alle belangrijke wijzigingen m.b.t. het beleid zal de MR ingeschakeld worden. Voor een aantal zaken zoals het schoolplan moet de MR instemming verlenen, bij andere zaken zoals het formatieplan moet de MR om advies gevraagd worden.
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders (3 leden) en vanuit de leerkrachten (3 leden). Op deze manier is het mogelijk om de verschillende punten vanuit de belangrijke invalshoeken te kunnen beoordelen. Daarnaast is vrijwel altijd de locatiedirecteur aanwezig bij de vergaderingen, om ons van de nodige achtergronden bij de ontwikkelingen te kunnen voorzien. Deze overleggen vinden regelmatig (ongeveer 1x per maand) plaats.
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Klik hier voor het laatste jaarverslag.
Dit zijn de leden van de MR:
  • Koen van Kooij (voorzitter)
  • Maaike Santman (secretaris)
  • Manon Rohaan
  • Inge Bebseler
  • Astrid Onijs
  • Bernardien Nijhof (DB GMR)

Koen en Bernardien vertegenwoordigen de MR in de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting OPO, het overkoepelend bestuur. Daarnaast heeft Bernardien zitting in het dagelijks bestuur van de GMR.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd iemand van ons benaderen. Kijk ook even onder het kopje Ďvragen?í om te zien bij wie u met welke vragen terecht kunt.
 

Thema-avond MR/OR 2017 | maandag 6 november
Op donderdagavond 2 november vond de jaarlijkse OR/MR thema-avond plaats.

Na het welkom heten door de voorzitter van de MR, Koen van Kooij, is Rene Oplaat met een bloemetje en een klein presentje bedankt voor de jaren dat hij MR-lid is geweest. Manon Schoolderman is voorgesteld als nieuw MR-lid.
Na het zakelijke gedeelte hebben twee organisaties die momenteel in school zorg leveren aan leerlingen van de school zich voorgesteld.
De eerste spreker was Aike Kaak van Marant. Zij heeft verteld over haar organisatie, toegespitst op de dyslexietrainingen die Marant aan een aantal leerlingen geeft. Daarna hebben Jeanine Schuurmans en Lisette Wiggers een presentatie gegeven over KlimOp Ceasar- en kinderoefentherapie.
Wanneer u graag aanvullende informatie wilt over deze organisaties, zijn er op school folders beschikbaar. De avond hebben we afgesloten met een hapje en een drankje, verzorgd door de OR.
 

     Thema avond november 2016

Ook dit jaar hadden we in november weer de thema avond gehad. We borduurden voort op de lijn die we vorig jaar hebben ingezet. Vorig jaar vooral een blik naar voren met betrekking tot het individueler maken van het onderwijs en het projectmatig werken. Dit jaar hebben Rianne en Jasper twee voorbeelden gegeven van hoe dit in de praktijk wordt vorm gegeven.

Rianne vertelde over de nieuwe methode Onderbouwd die wordt toegepast in de groepen 1 en 2. Deze methode wordt toegepast voor reken en taal onderwijs. De handpoppen 'Sjoerd de cijferwoerd', 'Arie de letterkanarie', ' Mien de meetmuis' en enkele anderen spelen hierin een hoofdrol. Zij wonen in de rekenflat en villa letterpret. De werkjes die de leerlingen doen zijn afgestemd op het onderwerp van die week, maar ook op het niveau van elke leerling met betrekking tot het bewuste onderwerp. Hiermee wordt er dus een invulling gegeven aan het individuele onderwijs.

Daarna vertelde Jasper over het projectmatige onderwijs vanaf groep 4. Dit betekent dat de zaakvakken steeds meer vervangen worden door projecten die de leerkrachten zelf bedenken en uitwerken. De onderwerpen en de invulling zijn hierin vrij, waarbij het wel van belang is dat er aan bepaalde kerndoelen wordt voldaan. De stappen binnen een project zijn wel steeds gelijk, met een duidelijke start en afsluiting. De onderwerpen kunnen door de leerlingen worden aangedragen, bijvoorbeeld middels vragen op de wonderwall. Moeilijkheid in deze vorm van onderwijs is de toetsing, die kan alle vormen aannemen (van proefwerk, naar werkstuk of een toneelstuk). Door simpelweg te gaan doen zal dit voor de leerkrachten steeds duidelijker worden hoe hier mee om te gaan. Ondanks dat het lijkt alsof projectonderwijs veel extra tijd kost voor de leerkrachten, zou dat nog wel eens kunnen meevallen. Immers wordt de toetsdruk veel minder, dus minder methodes die strak gevolgd moeten worden en minder (saai) nakijkwerk. Dus het lesgeven wordt veel leuker. Ondanks dat een project met de hele klas wordt uitgevoerd, of zelfs mogelijk met meerdere klassen, geeft dit wel een invulling aan individueel lesgeven. Immers de leerlingen kunnen zelf meedenken met het vormgeven van de projecten en de invulling van elke leerling kan aangepast worden aan zijn eigen interesses. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een groot werkstuk of een toneelstuk.

Al met al wederom een interessante avond, waar ook weer een leuke discussie is ontstaan en er veel vragen en inbreng van de ouders was.
 
 
Adresgegevens

obs Stedeke

Kuimgaarden 15
7478 AN Diepenheim

T 0547-351454
E info@stedeke.nl