Internationalisering

Lees hier over alle internationaliserings-activiteiten op OBS Stedeke.
Op obs Stedeke is het belangrijk dat leerlingen leren dat hun leeromgeving groter is dan hun klas. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen in een rijke leeromgeving, binnen de gehele school, maar ook daarbuiten. Internationalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Uiteindelijk moet het voor de kinderen gewoon worden om in contact te staan met kinderen in het buitenland, waardoor ze hun Engels optimaal praktisch kunnen toepassen.

Engelse les
De leerlingen op onze school krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met deze lessen en dit wordt in daarop volgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn we in de groepen 6, 7 en 8 gestart met een nieuwe manier van werken op het gebied van Engels. Alle groepen hebben een test gemaakt, om hun startniveau te bepalen. Op deze manier konden we de leerlingen verdelen over 3 verschillende niveaugroepen, zodat zij les krijgen die beter aansluiten bij hun niveau. Tijdens deze test werd hun luister- en leesvaardigheid getoetst d.m.v. de TOEFL Primary Test. 
De leerlingen zijn dus verdeeld over 3 zogenaamde Level Classes waarin zij 45 minuten per week Engelse les krijgen. Daarnaast werken zijn nog met 2 verschillende computerprogramma's, BrainPop Junior en RazPlus. 

BrainPop Junior
Met dit programma kunnen de leerlingen op allerlei verschillende vakgebieden met Engels aan de slag gaan. De leerkrachten hebben de mogelijkheid om bepaalde onderdelen voor de leerlingen klaar te zetten, zodat ze hiermee ook kunnen aansluiten bij een project of thema.

RazPlus
Op deze site hebben de leerlingen de mogelijkheid om Engelse boeken te lezen die aansluiten bij hun niveau. De leerkracht kan het gewenste niveau voor de leerling instellen en boeken klaarzetten die de leerling kan lezen. De tekst wordt hierbij voorgelezen, zodat de leerling weet hoe ze de woorden moeten uitspreken. Na het lezen van het boek, volgen er een aantal korte vragen over datgene dat gelezen is. 

Ontwikkelteam
Dit schooljaar zijn we gestart met het werken in ontwikkelteams. Zodoende is er ook een ontwikkelteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Engels onderwijs. Tijdens een aantal studiedagen komen de leden van het ontwikkelteam bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Ook wordt de gang van zaken in de gaten gehouden en wordt er gekeken of er aan de gestelde doelen wordt gewerkt. 


Projectmatig werken & internationalisering:
Tijdens het projectmatig werken met de zaakvakken speelt internationalisering een belangrijke rol. Er worden Engelse woorden aangeleerd, gelinkt aan het project. Daarnaast wordt in elk project een internationaliseringscomponent opgenomen.  Dit heeft als doel de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel uitmaken van de wereld en dat er verschillen en overeenkomsten zijn in talen en culturen. Zo kan er gewerkt worden met een eTwinning-project of wordt een verschijnsel in diverse landen met elkaar vergeleken.

Prominent aanwezig in de school is de "Social map of the world". Op deze kaart worden door de leerkrachten gebeurtenissen in de wereld besproken en kunnen leerlingen aangeven welke gevoelens dat in hen losmaakt. Vervolgens start de leerkracht de discussie met als doel op zoek te gaan naar de nuance in het wereldnieuws.
Daarnaast is er een atelier Diepenheim en de wereld, waar kinderen zich kunnen verdiepen door creatieve opdrachten uit te voeren op het gebied van wereldoriëntatie.


Internationaliseringsreizen IBuildIt

Wat gaan we doen? 
Drie combinaties van een basisschool en een verwante middelbare school uit drie landen (Nederland, Denemarken, Finland) werken gedurende twee jaar samen om hun taalonderwijs te innoveren, waarbij de gegevens van de assessments van de TOEFL Young Students Series (ETS, Princeton) als uitgangspunt worden gebruikt.   
 
Tijdens 4 trainingsweken en verschillende onlinebijeenkomsten zullen leraren uit deze landen sector overschrijdend en coöperatief werken en proberen innovatieve manieren te creëren om de diversiteit in taalniveaus in hun respectieve klaslokalen aan te pakken, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van de leerwinst voor de leerlingen.   
 
In het project zullen leerkrachten worden opgeleid om hun Engelse lessen te herdenken en te herontwerpen op basis van de resultaten van de TOEFL Young Students Series. Tijdens de trainingsweken zullen leerkrachten samenwerken met leerkrachten die dezelfde klas in een ander land onderwijzen in een Professionele Leergroep (PLG). Bovendien zullen er "job shadowing"-activiteiten worden georganiseerd en zullen de leraren worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, elkaar te observeren en van elkaar te leren en feedback te geven voor verbetering. Dit alles zal worden verzameld en gedocumenteerd in de intellectuele outputs.   
 
Inspirerende sprekers die deskundig zijn op hun gebied zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opleidingsweken en presentaties en workshops te verzorgen.   
 
Leerkrachten uit het basisonderwijs zullen ook samenwerken met leerkrachten uit het secundair onderwijs om een continu leertraject uit te stippelen (Continuous Learning Path meeting). Het doel is het onderwijs zo te herontwerpen dat de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs kleiner wordt en de overgang soepeler verloopt.   
 
Internationale samenwerking
Er zal tijdens het project intensief samengewerkt worden met Goal Testing BV, voor onderwijskundig advies en training wat betreft de assessments en de in te zetten onderwijskundige vernieuwingen. Docenten krijgen verschillende digitale leeromgevingen, software en materialen te zien die in de klas gebruikt kunnen worden.   
 
Ook wordt er samengewerkt met gemeentes, het SLO, ETS Global en ETS (Educational Testing Service) vanuit ETS een onderzoeksteam gekoppeld aan het project om in kaart te brengen wat het effect is van de ingezette vernieuwingen.   
 
De vorderingen zijn te volgen op de website van iBUILD IT:  
 
https://www.thewell-erasmus.eu