Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Dit gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, vaststellen van formatie en het meerjarig schoolplan. Bij alle belangrijke wijzigingen m.b.t. het beleid zal de MR ingeschakeld worden. Voor een aantal zaken zoals het schoolplan moet de MR instemming verlenen, bij andere zaken zoals het formatieplan moet de MR om advies gevraagd worden.
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders (3 leden) en vanuit de leerkrachten (3 leden). Op deze manier is het mogelijk om de verschillende punten vanuit de belangrijke invalshoeken te kunnen beoordelen. Daarnaast is vrijwel altijd de locatiedirecteur aanwezig bij de vergaderingen, om ons van de nodige achtergronden bij de ontwikkelingen te kunnen voorzien. Deze overleggen vinden regelmatig (ongeveer 1x per maand) plaats.
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Klik hier voor het laatste jaarverslag.
Dit zijn de leden van de MR:
  • Manon Schoolderman (voorzitter)
  • Judith Holland (GMR)
  • Juliëtte Huis in 't Veld
  • Bas Relker (GMR + DB)
  • Rianne Kuiters 
  • Annemarie Steenbergen


Judith en Bas vertegenwoordigen de MR in de GMR, de medezeggenschapsraad van de stichting OPO, het overkoepelend bestuur. Daarnaast heeft Bas zitting in het dagelijks bestuur van de GMR.
Heeft u vragen over beleidsmatige zaken, dan kunt u altijd iemand van ons benaderen.