Projecten

Op OBS Stedeke werken we bij de zaakvakken rond projecten. Tevens organiseren we een aantal schoolbrede projecten, zoals het kookproject.

Op OBS Stedeke werken we bij de zaakvakken rond projecten, welke zijn gebaseerd op de IPC-structuur:
 
Startpunt: elk project wordt gestart vanuit een inspirerende startactiviteit. Deze activiteit kan voortkomen uit een verwonderingsvraag van de leerlingen op de wonderwall of vanuit een groepsgekozen onderwerp. Het doel van de startactiviteit is om de leerlingen betrokken en enthousiast te maken.

Kennisoogst: Na de startactiviteit volgt de kennisoogst. In deze stap wordt onderzocht wat de leerlingen al weten van het betreffende onderwerp. Deze bestaande kennis wordt weergegeven in een woordveld of mindmap. Er worden ervaringen uitgewisseld en de eerste kennis wordt met elkaar gedeeld.

Big picture / uitleg van het thema: Nadat goed in beeld is gebracht welke kennis er al bestaat, worden er doelen opgesteld voor het project. Deze doelen kunnen gebaseerd zijn op vragen van leerlingen, over hetgeen zij willen weten, kunnen of doen. Daarnaast stelt ook de leerkracht gerichte leerdoelen op vanuit de leerlijnen. Zo ontstaat er een combinatie van vraaggestuurd en aanbodgestuurd zaakvakkenonderwijs.

Leeractiviteiten: Gedurende het project worden er diverse activiteiten gedaan. Dit kan een les op school, maar ook op locatie zijn. Alle activiteiten dragen bij aan de leerdoelen van het projectonderwerp. Tijdens deze activiteiten wordt een onderzoekende houding gestimuleerd en worden de bevindingen verwerkt. 

Internationalisering: Een belangrijk onderdeel van de leeractiviteiten en het project, is de internationalisering. Dit heeft als doel de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel uitmaken van de wereld en dat er verschillen en overeenkomsten zijn in talen en culturen. Zo kan er gewerkt worden met een eTwinning-project of wordt een verschijnsel in diverse landen met elkaar vergeleken.

Afsluiting; in de afsluitingsactiviteit tonen de leerlingen aan wat ze hebben geleerd in het project. Dit gebeurt in verschillende vormen; het geven van een presentatie, het maken van een bepaald product, het maken van een toets, een uitstapje, etc.Tevens organiseren we een aantal schoolbrede projecten. Deze schoolbrede projecten kunnen onderdeel zijn van de projecten die tijdens de zaakvakken worden aangeboden.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie: