Zorgstructuur Plein Midden Twente
Net als alle scholen voor primair onderwijs binnen Plein Midden Twente werken wij volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen worden alle interacties beschreven die wij doorlopen in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn daarin een heel belangrijke partner; zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook van groot belang.
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten.

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Binnen onze school is een Schoolondersteuningsteam werkzaam (SOT). Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit de intern begeleiders van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, de JGZ-verpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werk(st)er. Indien nodig kan het SOT worden uitgebreid met extern deskundigen met specifieke kennis vanuit het Steunpunt.

Steunpunt
Het Steunpunt bestaat uit een grote groep ondersteuners met specifieke kennis. Vanuit het SOT kan een beroep gedaan worden op het Steunpunt. Dat geschiedt altijd in overleg met de ouders. Zo kan er een onderzoek worden aangevraagd, een observatie, een advies, collegiale consultatie of directe ondersteuning bij het verhelderen van een ondersteuningsvraag. Ook kan er een beroep worden gedaan op instellingen die onder de Jeugdzorg vallen. Vanuit de gemeenten zijn er vertegenwoordigers werkzaam binnen het Steunpunt die kunnen bemiddelen bij de inschakeling van verschillende instanties die zich bezighouden met Jeugdzorg. Wanneer ondanks de ondersteuning vanuit het Steunpunt het op de basisschool niet lukt om die ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft dan kan er vanuit het SOT een verzoek worden ingediend bij de Commissie voor Arrangementen voor ge´ndiceerde ondersteuning. Dat kan een verzoek voor extra (personele) inzet binnen de school zijn, maar ook voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs

Commissie voor Arrangementen ( CvA)
De CvA bespreekt de aanvragen voor ge´ndiceerde ondersteuning en geeft een advies aan de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband 23-02 die de benodigde administratie rondom om plaatsing SBO of SO en de daarbij behorende bekostiging regelt. De commissie vergadert wekelijks op donderdag.