HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG
 

 1. Inschrijven voor de tussenschoolse opvang
Alle leerlingen kunnen gedurende de middagpauze overblijven.
De ouders zijn verantwoordelijk voor:

 • het van te voren inschrijven in de agenda in het kantoortje van de sporthal. Indien de kinderen overblijven, zijn de kosten één euro per keer. Dit wordt automatisch afgeschreven. (Als kinderen het hele jaar op een vaste dag overblijven, vermelden de ouders dat eenmalig bij de eerste dag dat de kinderen overblijven.)
 • zorgen voor voeding en drinken
 • het doorgeven van belangrijke informatie aan de leerkrachten die van belang is voor het overblijven.
Er wordt geen TSO georganiseerd tijdens vakanties en vrije dagen zoals vermeld in de schooljaargids en of kalender.
 
Ouders die regelmatig hun kinderen laten overblijven moeten een beperkt aantal dagen in het jaar voor een vrijwilliger zorgen die helpt bij de overblijf. Dit is essentieel om de overblijf goed te laten functioneren.
 

 1. Begeleiding
 • Elke groep verblijft altijd onder toezicht van minimaal 1 gecertificeerde tso-medewerker en een ouder.
 • De tso-medewerkers zijn uiterlijk vijf minuten voor de aanvang van de overblijfperiode aanwezig om voorbereidingen te treffen voor de overblijf. De lunch vindt plaats onder hun begeleiding.
 • Aan het begin van het schooljaar worden de regels / afspraken met de kinderen door genomen.
 • Na afloop van het overblijven zorgt de tso-medewerker ervoor dat de kinderen om 13.00 uur weer op het plein komen.
 • Indien de kinderen regelmatig hun lunch niet op eten dan geeft de tso-medewerker dit door aan de ouders/verzorgers.
 • De verantwoordelijkheid voor het werken met de groep ligt bij de tso-medewerker, die aan de betreffende groep is verbonden.
 • De tso-medewerker zorgt bij ziekte of afwezigheid zelf voor vervanging.
 
 1. Groepsgrootte
Een overblijfgroep kan uit een wisselend aantal kinderen bestaan. Er wordt gezorgd voor 1 begeleider op de 15 kinderen.
 

 1. Activiteiten
Per groep wordt er gezamenlijk gegeten aan de daarvoor bestemde tafels. Voor het eten wordt 15 à 30 minuten uitgetrokken. De kinderen blijven gedurende die tijd aan tafel zitten. Voor of na het eten kunnen zij naar het toilet.
Bij droog weer gaan kinderen altijd naar buiten.
 Het buiten spelen gebeurt altijd onder begeleiding van een tso-medewerker. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Zij verblijven dan in de overblijfruimte.
De tso-medewerker houdt toezicht op de activiteiten die leerlingen uitoefenen. Na afloop van het overblijven ruimen de leerlingen zelf hun speelgoed op.
 
 
 
 

 1. De overblijfruimte
De tso-medewerker ziet erop toe dat de overblijfruimte schoon wordt opgeleverd.
 

 1. Regels
 • De leerlingen nemen zelf drinken, brood (in een trommeltje voorzien van hun naam)
      en/of fruit mee. Geen snoep.
 • Jassen worden netjes aan de kapstok gehangen.
 • De leerlingen gaan bij binnenkomst op hun plek zitten.
 • Tijdens het eten blijft iedereen aan tafel zitten en gedraagt zich volgens de op school
      geldende regels.
 • Iedere leerling ruimt zijn/haar broodtrommeltje en pakje drinken zelf op. De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen hun tas terugbrengen naar de klas.
 • Er wordt niet gerend in de overblijfruimte of op de gang.
 • De tso-medewerkers zijn, tijdens de overblijf,  verantwoordelijk voor het gedrag van “hun” overblijfleerlingen.
      Als een overblijfleerling zich niet aan de regels houdt en storend gedrag vertoont, treedt het “protocol moeilijk hanteerbare kinderen tussenschoolse opvang” in werking.
 • De tso-medewerker zorgt ervoor dat de toiletgroep netjes blijft.
 
 1. Wijze van betalen
Betaling vindt achteraf plaats door middel van een machtigingsformulier, te verkrijgen op school.  
De opbrengsten van de overblijfbijdrage wordt gebruikt voor het betalen van de vergoedingen aan de tso-medewerkers en de aanschaf van nieuw materiaal en speelgoed voor tijdens de TSO.
 

 1. Veiligheid
In het belang van de veiligheid van kinderen wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Als een kind zonder nadere mededeling niet aanwezig is tijdens het overblijven, neemt de vaste tso-medewerker contact op met de leerkracht en evt. een broer of zus.
De tso-medewerkers worden door de locatiedirecteur gewezen op mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de overblijf. Het calamiteitenplan en vluchtroutes worden onder de aandacht gebracht.
Per 50 aanwezigen op een school is minimaal een opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig.  
 

 1. Ziek worden tijdens TSO en medicijngebruik
Als een leerling onder schooltijd of tijdens de lunch ziek wordt, wordt als volgt gehandeld.
De groepsleerkracht / locatiedirecteur neemt contact op met de ouders/verzorgers of een
doorgegeven naam die bekend is bij de school en beschikbaar is om de leerling op te halen.
 
Het verstrekken van medicijnen.
Er wordt nooit zonder (schriftelijke) toestemming van de ouders, medicijnen aan kinderen
gegeven.
Als ouders verzoeken aan personeelsleden/tso-medewerkers om bepaalde medicijnen aan hun
kinderen te geven, kan daaraan alleen voldaan worden als dit in een overeenkomst schriftelijk
is vastgelegd.
 

 1.   Aansprakelijkheid
Voor de tso-medewerkers die toezicht houden op het overblijven, is door het schoolbestuur een wettelijke aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten.
Voor leerlingen die overblijven geldt deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering niet, omdat een dergelijke verzekering uiteraard door de ouders zelf is afgesloten.
 

 1.  Vragen en informatie
Het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van het overblijven op school zijn de tso-medewerkers. Het schoolbestuur, bij monde van de locatiedirecteur van de school, is eindverantwoordelijk voor het overblijven op school.
Tenminste 1 x per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de directie en de tso-medewerkers en een MR ouderlid om elkaar wederzijds te informeren over ontwikkelingen binnen de TSO. De directie zorgt er voor dat belangrijke ontwikkelingen rond het overblijven worden besproken met het bestuur.
 

 1.   Klachten en geschillen
Als ouders, voogden of verzorgers ontevreden zijn over de gang van zaken tijdens de tussenschoolse opvang, wordt dit in eerste instantie besproken met de tso-medewerker. Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de directie van de school.
Als er een ernstig verschil van mening is over de organisatie of uitvoering van het overblijven en de betrokkenen komen niet tot een oplossing, beslist het schoolbestuur.
 

 1.   Kwaliteitseisen
De school dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de TSO die door het bestuur zijn opgesteld (zie Huishoudelijk Reglement). Mocht de school nog niet aan deze criteria voldoen, zal een lid van het stafbureau in overleg met de schooldirectie bepalen op welke termijn en hoe hieraan voldaan kan gaan worden.
 

 1.   Wijzigingen en werkingsduur reglement
Dit reglement is na instemming van de medezeggenschapsraad en goedkeuring van de directie en het bestuur, geldig voor een periode van vier jaar.
Tussentijdse wijzigingen kunnen worden aangebracht als de locatiedirecteur, de medezeggenschapsraad van de school en het bestuur daarmee instemmen en als de wettelijke regels worden aangepast.                        

 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG
 
De directie
De locatiedirecteur heeft de eindverantwoordelijkheid op schoolniveau en een bewakende rol.
 Verdere taken:

 • erop toezien dat er jaarlijks door de TSO een werkplan wordt opgesteld aan de hand van een vastgesteld kader en op de naleving ervan.
 • zicht houden op ontwikkelingen binnen de TSO op schoolniveau,
 • toezicht houden op de uitvoering van de administratieve werkzaamheden, zoals het maken
            van een rooster, bijhouden van wijzigingen in het aantal overblijvende kinderen,
            bijhouden van aan- en afmeldingen van vrijwilligers,

 • toezicht houden op de afhandeling van financiële zaken,
 • verantwoordelijkheid dragen voor de aankoop en distributie van speelmateriaal,
 • minimaal 1x per jaar overleg voeren met de tso-medewerkers.
 
De tso-medewerker
De  tso-medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van een groep leerlingen die gebruik maakt van de TSO.
Taken:

 • toezicht houden tijdens de lunch en verdere activiteiten,
 • zorg dragen voor het welzijn van de leerlingen,
 • zorg dragen voor een gezellige, veilige en hygiënische opvang,
 • informeren van de groepsleerkracht of directie over waargenomen ontwikkelingen in de groep,
 • zorg dragen voor correct gebruik van het speelmateriaal,
 • (kan) deelnemen aan door het bestuur georganiseerde scholing,
 • uitvoeren van algemene huishoudelijke werkzaamheden, zoals het lokaal vegen, afwassen,
schoonmaken van speelmateriaal en het controleren van de sanitaire ruimte van de eigen
groep,

 • het bijhouden van de administratie,
 
De tso-medewerker, die verantwoordelijk is voor de financiële administratie 
Taken:

 • bijhouden van de administratie,
 • de uitbetaling van de vergoeding aan de overblijfkrachten,
 • de financiële afwikkeling met de ouders,
 • verantwoording afleggen aan de locatiedirecteur en MR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWALITEITSEISEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG
 
De tso-medewerker stelt leerlingen tijdens de lunchpauze in de gelegenheid om onder begeleiding te eten, te spelen en tot rust te komen. Het belang van de leerling staat daarbij centraal. Een goede opvang zorgt ervoor dat de leerlingen zich in de middagpauze kunnen ontspannen. 
Kwaliteitseisen
 

 • De TSO wordt uitgevoerd door gekwalificeerde mensen/ouders. Indien gewenst bijgestaan door niet getrainde overblijfouders.
 • De overblijfruimte is een veilige omgeving.
 • De opvang vindt plaats op basis van een verantwoorde pedagogische aanpak.
 • Ouders kunnen vanuit de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op de gang van zaken bij de TSO.
 • Er wordt zo nodig overleg gepleegd met de school over de samenwerking, afstemming en afhandeling van mogelijke klachten.
 
Voorwaarden
 
De tso-medewerker dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de manier van werken op de basisschool.
De volgende aandachtspunten zijn van belang:
1.    Aansluiting op de pedagogische visie van de school en het pestprotocol.
2.   Duur van de opvang en dagen van de week dat opvang wordt geboden.
3.   Aanmelding, registratie en inning van gelden.
4.   Gebruik van de lunch.
5.   Medicijngebruik tijdens TSO. 
6.   Juist gebruik van ruimten en materialen.
7.   Jaarlijks overleg waarin de volgende onderwerpen worden besproken; het gemiddeld aantal kinderen dat gebruik maakt van de TSO, samenwerking met de school, evaluatie van de opvang en aanbevelingen voor verbetering.
8.   Op de hoogte zijn van het ontruimingsplan van de overblijfruimte (kantine van de sportzaal).